972 27 22 82  |  686 838 378  | info@olot.uned.es

      

CURSOS I GRAUS

Amb més de cinquanta anys d’experiència, la UNED ofereix una àmplia gamma de cursos i graus per a aquells que busquen una educació superior flexible i accessible.

GRAUS

Amb més de cinquanta anys d’experiència, la UNED ofereix una àmplia
gamma de cursos i graus per a aquells que busquen una educació superior
flexible i accessible. Fent clic aquí pots consultar tots els graus que s’ofereixen a la UNED.

La UNED Garrotxa ofereix la tutorització presencial dels següents graus:

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

OBJECTIUS

1. Formació de professionals amb una visió generalista, multidisciplinar i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement.

2. Formació adequada en els aspectes científics, tècnics, econòmics i jurídics del medi ambient, de forma interdisciplinar.

3. Orientació específica cap a la conservació i gestió del medi ambient i els recursos naturals, la planificació territorial, la gestió i qualitat ambiental, sota la perspectiva de la sostenibilitat.

4. Dotar dels coneixements, tècniques i eines pràctiques necessàries davant les noves problemàtiques i realitats ambientals, la nova legislació i tecnologies, així com les noves preocupacions i percepcions socioambientals.

5. Expressió amb fluïdesa, claredat i coherència, usant de forma correcta la terminologia pròpia de la disciplina, amb congruència en les seves argumentacions mitjançant capacitats d’anàlisi, síntesi, reflexió, comparació i comprensió.

6. Adquisició d’una sèrie de competències generals com la capacitat d’organització i planificació, la independència de judici, la presa de decisions, el respecte pels punts de vista aliens.

7. Com a base per a posteriors estudis de Postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinari.

PLA D’ESTUDIS

Primer curs: 60 ECTS (10 assignatures de Formació bàsica de 6 ECTS).

Segon curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).

Tercer curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).

Quart curs: 60 ECTS (3 assignatures Obligatòries de 5 ECTS + 35 ECTS assignatures optatives a escollir + 10 ECTS Treball fi de grau).

GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART

OBJECTIUS

1. Proporcionar a l’alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la Història i de la seva manifestació en diferents cultures a través dels diversos llenguatges artístics. Garantir que posseeix i comprèn coneixements d’Història de l’Art a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

2. Preparar l’alumne en una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art. Capacitar l’alumne per a la pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial aquelles relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seves competències professionals.

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

Aquest Grau en Educació Infantil té el propòsit de desenvolupar als estudiants una sèrie de competències bàsiques, genèriques i transversals coherents amb la normativa vigent, incloent-hi la normativa que regula la professió de mestre/a d’educació infantil. L’adquisició d’aquestes competències, enteses com a conjunt d’actituds, valors, habilitats i destreses relacionades entre si, conduirà a l’obtenció del Títol de Grau, a partir del qual el Mestre o Mestra en Educació Infantil podrà exercir la seva professió d’acord amb les exigències  i estàndards del seu rol de forma innovadora en entorns i escenaris canviants i diversos

Cal destacar el valor afegit que suposa la integració de l’educació per al desenvolupament sostenible, així com la incorporació de l’enfocament inclusiu i la sensibilitat a la diversitat humana, atenent els principis d’accessibilitat universal i del disseny per a totes les persones.

IDIOMES

PROGRAMA D’ESTUDIS DE CUID-UNED

Segueix les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), reconeguts com a títol propi de la UNED.

En l’actualitat, el currículum del CUID s’articula en quatre nivells d’adquisició de competències lingüístiques: Elemental, Bàsic, Intermedi
i Avançat.

FRANCÈS

  • Francés Elemental (A1)
  • Francès Bàsic (A2)
  • Francés Intermig (B1)
  • Francés Avançat (B2)

ANGLÈS

  • Anglès Elemental (A1)
  • Anglès Bàsic (A2)
  • Anglès Intermig (B1)
  • Anglès Avançat (B2)

OFERTA FORMATIVA

L’oferta formativa que ofereix la UNED és molt àmplia i s’ofereixen tutories presencials a Girona. Descobreix tots els cursos entrant al següent enllaç:

Obrir xat
Hola 👋
¿En què et podem ajudar?